เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

อ่าน 387 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗
(ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ที่ชุดสำรวจฯ ทั้งสองฝ่าย
มีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง ยังไม่สามารถ
ลงนามร่วมกันได้ ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยปัจจุบันยังติดขัดอยู่ที่รายงานชี้แจงเหตุผลของฝ่ายลาวซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาทางกฎหมายของส่วนราชการระดับนโยบายของฝ่ายลาว
๒.๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยปัจจุบันยังติดขัดอยู่ที่ยัง
ไม่สามารถจัดทำแผนผังสนามให้แล้วเสร็จเนื่องจากมีความเห็นต่างกันในวิธีการนำข้อมูลมาจัดทำแผนผังสนาม
๒.๑.๓  การสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
แก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายสามารถ
ลงนามในแผนผังสนามแล้ว จำนวน ๑๑ ระวาง ส่วนแผนผังสนามอีก จำนวน ๒ ระวาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจัดทำแผนผังสนามในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันให้แล้วเสร็จโดยปัจจุบันยังติดขัดอยู่ที่
ฝ่ายไทยเสนอให้กำหนดสัญลักษณ์ แทนตำแหน่งภูมิประเทศสำคัญที่ประชาชนไทยยึดถือเป็นจุดแบ่งเขตแดนในอดีตลงในแผนผังสนาม แต่ฝ่ายลาวยังไม่ยินยอม โดยอ้างว่า
ไม่มีการตกลงกันมาก่อน
๒.๑.๔  ผลการปฏิบัติงานร่วมในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ ไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้  ผท.ทหาร ได้ชี้แจงให้ กต. ทราบแล้ว ซึ่ง กต. จะได้จัดประชุม JBC – 9 เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณ
รร.บ้านสะแล่ง ต.เชียงเรียง อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – ลาว เป็นอย่างดี
๒.๓  สำรวจและตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียว
๒.๓.๑  ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม GPS  ร่วมไทย – ลาว หมายเลข ๑๐๒๑ ณ รร.นาจะหลวย  อ.นาจะหลวย จว.อ.บ. ซึ่งหมุดหลักฐานอยู่ในสภาพดีสามารถใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการรังวัดต่อไปได้
๒.๓.๒  ตรวจภูมิประเทศและตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนบริเวณช่องตาอูตั้งแต่หลักเขตแดนที่ ๑๖ – ๐๙/๑, ๑๖ – ๐๙/๒, ๑๖ –๐๙/๓ และ ๑๖ – ๐๙/๔
ต.โพนงาม อ.บุญฑริก จว.อ.บ. พบว่าฝ่ายลาวได้มีการบุกรุกดัดแปลงพื้นที่บริเวณ
ช่องทางผ่านแดนเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีทั้งสองฝ่ายได้มีการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณดังกล่าวไว้แล้ว และหลักเขตแดนทั้ง ๔ หลัก อยู่ในสภาพดี
๒.๓.๓  สำรวจเก็บรายละเอียดร่องน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของฝายห้วยเว่อ บริเวณ บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพิ่มเติม เพื่อเตรียมข้อมูล
และพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการสนับสนุนท่าทีของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาคงค้าง
บริเวณดังกล่าว