เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

อ่าน 315 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน
A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน B (BP27/103 – BP27/190)ระยะทาง ๔.๗ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน C (BP 27/191 – BP 28/46) ระยะทาง ๔.๘ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.  ในเดือน มิ.ย.๕๖ ได้ทำการสำรวจพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน B แล้วเสร็จได้ระยะทาง ๒.๒ กม. และ IXA ตอน C  ได้ระยะทาง ๑ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ BP 27/103 ถึง BP 27/190
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ ตั้งแต่ BP27/103 ถึง BP27/190
๓.๑.๓  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน ตั้งแต่ BP 27/103 ถึง BP 27/190
๓.๑.๔  ทำการกรุยแนวพื้นที่เร่งด่วน IXA  ตอน C  ตั้งแต่ BP 27/191 ถึง BP 28/46
๓.๒   ปัญหาอุปสรรค
๓.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางการเดินทาง (ฝั่งไทย) บางส่วน
เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิประเทศ เส้นทางการเดินทางเป็นถนนลาดยาง
สลับเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นป่าและถนนลูกรัง และต้องเดินทางต่อด้วยเท้าเข้าพื้นที่ไปยังสันเขา ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง ๒.๕ ชม. จึงจำเป็นต้องเข้าไปนอนในภูมิประเทศ
เพื่อปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
๓.๒.๓  สภาพภูมิอากาศ ขณะที่ปฏิบัติงานมีฝนตกบางเวลา และเวลา
ในตอนกลางคืนอากาศเย็นและชื้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ และการเจ็บป่วยของกำลังพล
สรุป   ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๑๔.๗ กม. (ต.ค.๕๕ – มิ.ย.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)