เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

อ่าน 412 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด บริเวณใกล้หลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๓  กรุยแนวและสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ได้ทั้งหมด จำนวน ๑๑ สถานี
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๒๙
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๖ โดยจัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ณ หมู่บ้านไทยนิยมพัฒนา ต.บักได อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน โดยได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา ด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังพื้นเป็นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๓.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน มิ.ย.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและ
กับระเบิด  ดังนี้
๑.๓.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMN-2 บริเวณทิศเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๕๐ ม.  จำนวน ๓ ทุ่น บริเวณทิศเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบันประมาณ ๑๕๐ ม. จำนวน ๖ ทุ่น และบริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบันประมาณ ๒๗๓ ม. จำนวน ๒ ทุ่น
๑.๓.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMN บริเวณทิศเหนือ
ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๕๐ ม. จำนวน ๗ ทุ่น
๑.๓.๒.๓  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD 6M (โลงผี) บริเวณ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๓๒๕  ม.
จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๓.๒.๔  ตรวจพบลูกปืน ค.๖๐ บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๕๐ ม.  จำนวน ๑ ลูก
๑.๓.๒.๕  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๙๔ ม. จำนวน ๑๘๒ อัน และบริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ๑๕๐ ม. จำนวน ๙๕ อัน