เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

อ่าน 441 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน
A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน B (BP27/103 – BP27/190)ระยะทาง ๔.๗ กม. อ.สะเดา จว.ส.ข.  ในเดือน พ.ค.๕๖ ได้ระยะทาง ๐.๖ กม.
มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP27/171 ถึง BP27/190 ได้จำนวน ๒๐ หลัก
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP27/171 ถึง BP27/190 ได้จำนวน ๒๐ หลัก
๓.๒   ปัญหาอุปสรรค
๓.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางการเดินทาง (ฝั่งไทย) บางส่วน
เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิประเทศบางช่วงเป็นป่ารกทึบสลับกับภูเขา บางช่วงเป็นสวนยางของราษฎร ที่ปลูกติดกับแนวเขตแดนฝั่งไทย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสำรวจ
๓.๒.๓  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนอบอ้าวในตอนสายและกลางวัน แต่บางวันมีฝนตกในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ และการเจ็บป่วยของกำลังพล
๓.๓  อื่น ๆ
๓.๓.๑  ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๖ นายเทพรักษ์  สวนมา  อายุ ๓๘ ปี
ลูกมือสำรวจแผนที่ฝ่ายไทย ได้พลัดหลงขณะเดินทางลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจ โดยพลัดหลงบริเวณ BP 27/146 – 27/148 เวลาประมาณ ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ จากนั้น เจ้าหน้าที่สำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทบ. และ ตชด.) และได้รับ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากชุดสุนัขตำรวจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อปพร. และพรานประจำหมู่บ้าน รวมประมาณ ๗๐ นาย ได้ช่วยกันค้นหาทุกวันตั้งแต่วันที่
เริ่มพลัดหลง (๑๔ พ.ค.๕๖) จนกระทั่งเมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๖ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ ได้พบนาย เทพรักษ์ฯ เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณ BP 27/134 ผลการชันสูตรศพโดย รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติจากการช็อค
จากโรคตามธรรมชาติ หลังจากนั้น กองสนามฯ ได้ให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิต
ในการเคลื่อนย้ายศพไปบำเพ็ญกุศล ณ ภูมิลำเนา อ.พิบูลมังสาหาร จว.อ.บ. และ
ผท.ทหาร ได้ช่วยเงินค่าทำศพในขั้นต้น
๓.๓.๒  ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๖  จ.ส.อ.วิทูน  ทองดี  เจ้าหน้าที่ประจำ
กองสนามฯ ได้เกิดอาการหน้ามืด เป็นลม และกลิ้งตกลงมาจากเขาประมาณ ๑๐ ม.
ในระหว่างที่ทำการค้นหาลูกมือสำรวจแผนที่ที่พลัดหลง คอและหัวไหล่ กระแทกกับต้นยางซึ่งเป็นสวนยางของชาวบ้าน  จากนั้นเกิดอาการช็อค เกร็ง น้ำลายฟูมปาก หลังจาก
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง รพ.สะเดา ในเบื้องต้น และหลังจากนั้นนำส่ง
รพ.หาดใหญ่ เพื่อเอ็กซเรย์สมอง ปัจจุบันอาการปลอดภัยแล้ว
สรุป   ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๑๑.๕ กม. (ต.ค.๕๕ – พ.ค.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)