เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

อ่าน 440 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘
๑.๑.๒  กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘ ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจา จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่ตั้ง
อยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๔  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๕   จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๖   รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๒๗
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๖ โดยจัดการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ณ บ้านอุโลก อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ
ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านอุโลก ด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๓.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน พ.ค.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและ
กับระเบิด  ดังนี้
๑.๓.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD 6 M  (โลงผี) จำนวน ๑๐ ทุ่น             บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๙๔ ม.
๑.๓.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด POM Z 2 จำนวน ๔ ทุ่น                   บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๙๔ ม. และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๕๔๐ จำนวน ๓ ทุ่น
๑.๓.๒.๓  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMN จำนวน ๑๐ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๙๐ ม.
๑.๓.๒.๔  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด TYPE-69 จำนวน ๑ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๓๕๖ ม.
และบริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๕๐ ม. ๑ ทุ่น
๑.๓.๒.๕  ตรวจพบลูกปืน ค.๖๐ จำนวน ๑ ลูก บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๕๔๐ ม.
๑.๓.๒.๖  ตรวจพบระเบิดรถถัง ชนิด TM – 57 จำนวน ๒ ทุ่น บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๓๖๐ ม.
๑.๓.๒.๗  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๔๔ อัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๙๔ ม. และบริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ๑๕๐ ม. จำนวน ๑๐ อัน