เดือน เมษายน ๒๕๕๖

อ่าน 401 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA
ตอน A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน B  (BP27/103 -BP27/190) ระยะทาง ๔.๗ กม. อ.สะเดา จ.สงขลา ได้ระยะทาง ๓.๖๕ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP27/103                 ถึง BP27/170 ได้จำนวน ๖๘ หลัก
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP27/103 ถึง BP27/170 ได้จำนวน ๖๘ หลัก
๓.๒   ปัญหาอุปสรรค
๓.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางการเดินทาง (ฝั่งไทย) บางส่วน               เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
๓.๒.๒  สภาพภูมิประเทศบางช่วงเป็นป่ารกทึบสลับกับภูเขา บางช่วงเป็นสวนยางของราษฎร ที่ปลูกติดกับแนวเขตแดนฝั่งไทย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสำรวจ
๓.๒.๓  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนอบอ้าวในตอนสายและกลางวัน                      แต่บางวันมีฝนตกในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ และการเจ็บป่วยของกำลังพล
สรุป   ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๑๐.๙ กม. (ต.ค.๕๕ – เม.ย.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)