เดือน เมษายน ๒๕๕๖

อ่าน 442 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด บริเวณใกล้กับหลักเขตแดนที่ ๑๘ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๓  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียด                  ภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕   รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๒๔
๑.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๒.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน เม.ย.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและ                   กับระเบิด  ดังนี้
๑.๒.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD 6 M (โลงผี) จำนวน ๓ ทุ่น บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๗๐ ม.
๑.๒.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด POM Z 2 จำนวน ๒ ทุ่น                   บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๗๐ ม.
๑.๒.๒.๓  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด TYPE-69 จำนวน ๑ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๗๐ ม.
๑.๒.๒.๔  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMN จำนวน ๕ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๙๐ ม.
๑.๒.๒.๕  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด MBBSB จำนวน ๑ ทุ่น
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๙๐ ม.
๑.๒.๒.๖  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๘๒ อัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๘ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๗๐ ม.