เดือน เมษายน ๒๕๕๖

อ่าน 328 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗                  (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ชุดสำรวจฯ                ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง
ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือและตรวจ                         ภูมิประเทศร่วมกันแล้ว แต่ละฝ่ายยังยืนยันท่าทีของฝ่ายตนเช่นเดิม
๒.๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน                   จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ                           อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๓  การสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณ                    แก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย      สามารถลงนามในแผนผังสนามแล้ว จำนวน ๑๑ ระวาง ส่วนแผนผังสนามอีก                   จำนวน ๒ ระวาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๔  ผลการปฏิบัติงานร่วมในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ ไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ผท.ทหาร ได้ชี้แจงให้ กต. ทราบแล้ว ซึ่ง กต. จะได้จัดประชุม JBC – 9 เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณ รร.บ้านฮวก                  ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน                 ไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว                        เป็นอย่างดี
๒.๓  สำรวจและตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียว
๒.๓.๑  ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม GPS  ร่วมไทย-ลาว หมายเลข ๓๐๖๑ ณ รร.บ้านหนองเม็ก อ.สิรินธร                      จ.อุบลราชธานี ซึ่งหมุดหลักฐานอยู่ในสภาพดีสามารถใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการรังวัด              ต่อไปได้
๒.๓.๒  ตรวจภูมิประเทศบริเวณแนวใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ฝ่ายลาวเสนอให้ดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริงในบริเวณที่มีการบุกรุกดัดแปลงและมีสิ่งปลูกสร้างที่จะกระทบกระเทือนต่อสภาพสันปันน้ำที่เป็นเส้นเขตแดน และตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนที่ ๑๕-๐๘ บ้านห้วยเว่อ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร                 จ.อุบลราชธานี พบว่า นอกจากเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วไม่มีการดัดแปลงภูมิประเทศดังกล่าวเพิ่มเติม และหลักเขตแดนอยู่ในสภาพดี
๒.๓.๓  สำรวจเก็บรายละเอียดร่องน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของฝายห้วยเว่อ บริเวณบ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมข้อมูลและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการสนับสนุนท่าทีของฝ่ายไทยในการแก้ไขปัญหาคงค้างบริเวณดังกล่าว
๒.๔  แม่กองสนามฯ ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของการสำรวจและจัดทำหลัก เขตแดน  ในแม่น้ำโขง ให้ที่ประชุม กอ.นชท.สัญจร ด้านลาว ให้กับ จก.ชด.ทหาร และคณะ กับส่วนราชการในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.เลย ระหว่าง วันที่ ๓-๕ เม.ย.๕๖ ว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ (TOR)