เดือน มีนาคม ๒๕๕๖

อ่าน 456 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์  กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก (BRP1 – BRP492) ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. ในเขต จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ทำการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematie : RTK) และการรังวัดแบบวงรอบสำหรับหลักเขตแดนที่ทำการรังวัด
แบบจลน์ฯ ไม่ได้ มีผลการสำรวจ ดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน (BP) ได้จำนวน
๕๘ หลัก จากทั้งหมด ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๖๑
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสภาพและที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) ได้จำนวน ๒๑๘ คู่ (๔๓๖ หลัก) จากทั้งหมด ๔๑๓ คู่ (๘๒๖ หลัก) คิดเป็นร้อยละ ๕๓
๓.๒  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนแนวเขตแดนไทย – เมียนมาร์ บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ผลการสำรวจพบสิ่งปลูกสร้างที่สร้างโดยราษฎรไทย จำนวน ๖ พื้นที่ และสร้างโดยราษฎรเมียนมาร์ จำนวน ๖ พื้นที่
๓.๓  ทำการตรวจสอบข้อมูลการสำรวจร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ และลงนามรับรองข้อมูลในระดับหัวหน้าชุด (JIG) และในระดับแม่กองสนามฯ เพื่อเตรียมการ
ส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – เมียนมาร์ เกี่ยวกับ
เขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก ดำเนินการต่อไป
๓.๔  ปัญหาอุปสรรค
๓.๔.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นบริเวณชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการหาข่าว เพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุด
ต่อการปฏิบัติงาน
๓.๔.๒  สภาพภูมิประเทศ ป่าไม้รกทึบ การปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง
สัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ของหลักเขตแดน ๙๕ หลัก
และหลักอ้างอิงเขตแดน ๘๒๖ หลัก (๔๑๓ คู่) รวม ๙๒๑ หลัก)