เดือน มีนาคม ๒๕๕๖

อ่าน 382 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA
ตอน A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ ๒๒.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน A  (BP27 – BP27/102)ระยะทาง ๕.๐ กม. อ.สะเดา จ.สงขลา ได้ระยะทาง ๓.๒ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP27/51 – BP27/102 ได้จำนวน ๕๒ หลัก
๔.๑.๒  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) ได้จำนวน ๓๐ หลัก
๔.๑.๓  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๘ สายงานวงรอบ
๔.๑.๔  ทำการปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่งคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๘ หลัก
๔.๑.๕  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๐๒ หลัก ตั้งแต่ BP27 – BP27/102
๔.๒  ปัญหาอุปสรรค
๔.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางการเดินทาง (ฝั่งไทย) บางส่วน
เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
๔.๒.๒  สภาพภูมิประเทศบางช่วงเป็นป่ารกทึบสลับกับภูเขา บางช่วง
เป็นสวนยางของราษฎร ที่ปลูกติดกับแนวเขตแดนฝั่งไทย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสำรวจ
๔.๒.๓  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนอบอ้าวในตอนสายและกลางวัน
แต่บางวันมีฝนตกในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๙.๐ กม. (ต.ค.๕๕ – มี.ค.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)