เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อ่าน 403 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA
ตอน A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ ๒๒.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจฯ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน A  ระยะทาง
๕.๐ กม. อ.สะเดา จ.สงขลา ได้ระยะทาง ๑.๘ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการกรุยแนว ตั้งแต่ BP27 – BP27/102 ได้จำนวน ๑๐๒ หลัก
๔.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ ตั้งแต่ BP27 – BP27/50 ได้จำนวน ๕๐ หลัก
๔.๒  ปัญหาอุปสรรค
๔.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางการเดินทาง (ฝั่งไทย) บางส่วน
เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
๔.๒.๒  สภาพภูมิประเทศบางช่วงเป็นป่ารกทึบสลับกับภูเขา บางช่วง
เป็นสวนยางของราษฎร ที่ปลูกติดกับแนวเขตแดนฝั่งไทย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสำรวจ
๔.๒.๓  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนอบอ้าวในตอนสายและกลางวัน
แต่บางวันมีฝนตกในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ
และการเจ็บป่วยของกำลังพล
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน รวมระยะทาง ๕.๘ กม. (ต.ค.๕๕ – ก.พ.๕๖) คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๔  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)