เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อ่าน 456 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗
(ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ชุดสำรวจฯ
ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง
ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๓  การสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณแก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายสามารถลงนาม
ในแผนผังสนามแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ ระวาง ส่วนแผนผังสนามอีก ๒ ระวาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๔  ผลการปฏิบัติงานร่วมในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ ไม่มีความคืบหน้า
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ในทางเทคนิคไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผท.ทหาร จะได้แจ้งให้ กต. ทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๒  ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม ระบบ GPS ร่วมไทย – ลาว ที่ใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว หมายเลข ๓๑๐๒ สถานที่ตั้ง รร.เมืองเลย อ.เมือง จ.เลย หมุดหลักฐาน
อยู่ในสภาพดี สามารถใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการรังวัดต่อไปได้
๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณ รร.บรรพตวิทยา
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตแดนไทย – ลาว เป็นอย่างดี
๒.๔  ตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียวและตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนที่ ๓ – ๐๘
บ้านห้วยสะแตง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน บริเวณช่องทางห้วยสะแตง – บ้านป่าหว้าน
ที่คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว (JBC) รับรองผลการแก้ไขปัญหา
หลักเขตแดนที่คงค้างไว้แล้ว คือทั้งสองฝ่ายได้มีการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม อีกทั้งลากเส้นแนวเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)
ร่วมกันไว้แล้ว พบว่าหลักเขตแดนทั้งสองอยู่ในสภาพดี
๒.๕  อำนวยความสะดวกและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ให้กับ จก.ผท.ทหาร และ คณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาราชการตรวจภูมิประเทศชายแดนไทย – เมียนมาร์ และไทย – ลาว และกรุณาตรวจเยี่ยมกองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๖