เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อ่าน 432 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์  กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก (BRP1 – BRP492) ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. ในเขต จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ ดังนี้
๓.๑.๑  ก่อสร้างสถานีหลัก หรือ GPS Master Station ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ สถานี โดยก่อสร้างในฝั่งไทย จำนวน ๓ สถานี และฝั่งเมียนมาร์
จำนวน ๒ สถานี
๓.๑.๒  ทำการสำรวจโดยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ได้ค่าพิกัดหมุดหลักฐานทางราบของสถานีหลักทั้ง ๕ สถานี
๓.๑.๓  ทำการสำรวจหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียว GPS ทำการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic : RTK) มีผลการสำรวจดังนี้
๓.๑.๓.๑  สำรวจตรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน (BP)
ได้จำนวน ๓๗ หลัก จากทั้งหมด ๙๕ หลัก คิดเป็นร้อยละ ๓๙
๓.๑.๓.๒  สำรวจตรวจสภาพและที่ตั้งหลักอ้างอิงเขตแดน (BRP) ได้จำนวน ๑๙๕ คู่ จากทั้งหมด ๔๑๓ คู่ คิดเป็นร้อยละ ๔๗
๓.๒  อำนวยความสะดวก และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์ ให้กับ
จก.ผท.ทหาร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาราชการตรวจภูมิประทศชายแดนไทย – เมียนมาร์ และ ไทย – ลาว พื้นที่ จ.เชียงราย และกรุณาตรวจเยี่ยมกองสนามฯ
เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๖
๓.๓  ปัญหาอุปสรรค
๓.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นบริเวณชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการหาข่าว เพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุด
ต่อการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒  สภาพภูมิประเทศ ป่าไม้รกทึบ การปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง
สัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗ (ของหลักเขตแดน ๙๕ หลัก
และหลักอ้างอิงเขตแดน ๔๑๓ คู่ รวม ๕๐๘ หลัก)