เดือน มกราคม ๒๕๕๖

อ่าน 459 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน  กองสนามสำรวจตรวจสอบสภาพหลักเขตแดนและหลักอ้างอิงเขตแดนร่วมไทย – เมียนมาร์ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน และหลักอ้างอิงเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก (BRP1 – BRP492) ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. ในเขต จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  อำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะทำงานร่วม (Joint Working Group : JWG) หารือเตรียมการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานภาคสนาม และการส่งชุดสำรวจเข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศ เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
๓.๒  ชี้แจงผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานสำรวจ
ของกองสนามฯ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย
๓.๓  ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์สำรวจร่วมกัน
๓.๔  ตรวจสอบสภาพสถานีหลัก หรือ GPS Master Station  ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ จำนวน ๔ สถานี พบว่าสถานีหลักมีสภาพดี จำนวน ๑ สถานี และสภาพชำรุด จำนวน ๓ สถานี
๓.๕  ปัญหาและอุปสรรค พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการปะทะกับกลุ่ม
ผู้ค้ายาเสพติด