เดือน มกราคม ๒๕๕๖

อ่าน 386 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน A – D
อ.สะเดา อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการจัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วน  IXV ตอน A  ระยะทาง ๕.๐ กม. อ.สะเดา จ.สงขลา
มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน  A (BP27 – BP27/102) จำนวน ๑๐๓ หลัก ระยะทาง ๕.๐ กม.
๔.๑.๒  ศึกษาพื้นที่เพื่อหาที่พัก และแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
๔.๑.๓  ติดต่อประสานงานส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมส่งเจ้าหน้าที่สำรวจเข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศ
๔.๒  ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน รวมระยะทาง ๔ กม. (ต.ค.๕๕ – ม.ค.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)