เดือน มกราคม ๒๕๕๖

อ่าน 381 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศ และค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๐ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  กรุยแนวและสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้ง
หลักเขตแดนที่ ๒๐ ได้ทั้งหมด จำนวน ๓๒ สถานี
๑.๑.๓  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๐
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อ ๑๖ ม.ค.๕๖  ได้จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลและแจกจ่ายแผ่นพับเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ณ หมู่บ้านอำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๖๐ คน  โดยได้รับความร่วมมือ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนาม ฯ ยังได้มอบยา
รักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ โรงเรียนบ้านอำปึล ด้วย
๑.๓  ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่
ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็น
ต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๖ (ของหลักเขตแดน จำนวน ๒๓ หลัก)