เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

อ่าน 391 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓ ) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจและสภาพที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สำรวจลักษณะภูมิประเทศ และค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจา แสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ ที่จัดทำขึ้น ในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒ กรุยแนวและสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นพื้นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ ได้ทั้งหมด จำนวน ๗๐ สถานี
๑.๑.๓ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑
๑.๑.๔ กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ ให้มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาที่จัดทำขึ้นในปี ค.ส.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๕ จัดทำเอกสารรายงานสำรวจประจำวัน
๑.๒ ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกำพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป้นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏบัติงานสำรวจ นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกในพื้นที่ด้วย
สรุป    ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยล่ะ ๑๓ (ของหลักเขตแดน จำนวน ๒๓ หลัก )