เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

อ่าน 435 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศ และค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจา แสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ ที่จัดทำขึ้น ในปี ค.ศ.๑๙๐๘
และ ค.ศ.๑๙๒๐
๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน  ๒ หมุด บริเวณใกล้กับหลักเขตแดนที่ ๒๑ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๒.  ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้
ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาด
ในพื้นที่อีกด้วย