เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

อ่าน 419 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก  สำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
และ จ.เชียงราย ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗
(ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่ชุดสำรวจฯ
ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง
ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๑.๓  จัดทำแผนผังสนามบริเวณแก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้
๑.๔  ผลการปฏิบัติงานร่วมในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ ไม่มีความคืบหน้า
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ในทางเทคนิคไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผท.ทหาร จะได้แจ้งให้ กต. ทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.  ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม ระบบ GPS ร่วมไทย – ลาว ที่ใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่างไทย – ลาว หมายเลข ๑๐๘๐ สถานที่ตั้ง รร.บ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ หมุดหลักฐานอยู่ในสภาพดี
๓.  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณ รร.บ้านหลู้
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ คณะครูอาจารย์นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว เป็นอย่างดี
๔.  ตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียวบริเวณที่ฝ่ายลาวปรับปรุงเส้นทาง เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางในพื้นที่สามหมู่บ้าน (บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่
๕ – ๐๒, ๐๓, ๐๔ และ ๕ – ๐๕) อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่ามีการก่อสร้างถนนลูกรังกว้างประมาณ ๘ ม. ตัดผ่านบริเวณสันเขาในทิศทางที่ฝ่ายลาวยึดถือ
๕.  ตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียวและตรวจสอบสภาพหลักเขตแดน บริเวณช่องทางผ่านแดนที่คณะกรรมาธิการเขตแดนไทย – ลาว (JBC) รับรองผลการแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้างไว้แล้ว ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๑๖/๑ ถึง ๑๕ – ๑๖/๒
(ช่องทางภูดู่) บ้านม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมรับการตรวจพื้นที่
ของ กต. ผลปรากฏว่า หลักเขตแดนอยู่ในสภาพดี และมีการก่อสร้างถนนลูกรัง     กว้างประมาณ ๖ ม. ตัดผ่านบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดีทั้งสองฝ่ายได้มีการสำรวจ            เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม อีกทั้งลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ร่วมกันไว้แล้ว