เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

อ่าน 441 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน (XV)
ตอน K อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน (IXA)
ตอน A – D อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม.
๑.  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน (XV) ตอน K (BP 46/189 –
BP 47 A) ในเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โดยทำการกรุยแนว ได้จำนวน ๑๐๑ หลัก ตั้งแต่ BP 46/189 – BP 47 A  ได้ระยะทาง ๐.๘ กม.
๒.  ปัญหาอุปสรรค พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน
มีความเสี่ยงต่อการถูกลอบทำร้าย
สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕ (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)