เดือน กันยายน ๒๕๕๕

อ่าน 428 ครั้ง

๒.    ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก  จัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนด
จุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งในภาพรวม ทั้ง ๓ พื้นที่ ยังไม่มีความคืบหน้าอันเนื่องมาจาก ประเด็นทางด้านเทคนิค และข้อกฏหมาย ทั้งนี้หากเกินขีดความสามารถระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ผท.ทหาร จะพยายามผลักดันให้ กต. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป จากกรณีดังกล่าว กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ได้จัดทำหุ่นจำลองภูมิประเทศ (Terrain Model) บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) เพื่อใช้ในการพิจารณารายละเอียดสภาพภูมิประเทศโดยรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหาในการสำรวจเก็บรายละเอียด และจัดทำแผนผังสนามบริเวณดังกล่าว
ของฝ่ายไทย ต่อไป
๒.๒  ตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม ระบบ GPS ร่วมไทย – ลาว ที่ใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่างไทย – ลาว ในพื้นที่ จ.น่าน จำนวน ๗ หมุด
๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณ รร.บ้านขุนห้วยไคร้
บ้านขุนห้วยไคร้ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการประชาชนในพื้นที่ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาวเป็นอย่างดี
๒.๔  ตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียวในพื้นที่ฝ่ายลาวเสนอขอให้มีการสำรวจ
เก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริงในบริเวณที่มีการบุกรุกดัดแปลงและมีสิ่งปลูกสร้าง
ที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพสันปันน้ำที่เป็นส้นเขตแดน บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย
๒.๕  อำนวยความสะดวกและชี้แจงข้อมูลการสำรวจเก็บรายละเอียดบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗ (ผาตั้ง) ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย ให้กับคณะ กต. ในโอกาสที่มาจัดการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เมื่อ ๙ ก.ย.๕๕