เดือน กันยายน ๒๕๕๕

อ่าน 480 ครั้ง

๓.   ด้านพม่า
งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน
ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – พม่า
ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – พม่า จำนวน ๒๑ หลัก
ในเขต จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก โดยมี ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑ ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕ บริเวณบ้านเมืองนะเหนือ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๕ ลักษณะเป็นหลักไม้ สภาพชำรุด และพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับ
แผนที่ ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๕ ตั้งอยู่บริเวณเดิม
๓.๒ ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๔ บริเวณบ้านหลักแต่ง
ต.เมืองแหง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๔ และพิจารณาลักษณะ
ภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ ชุด L7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๔ แต่หลักสูญหาย โดยบริเวณดังกล่าว มีการสร้างศาลาการเปรียญ
ของวัดฟ้าเวียงอินทร์
๓.๓  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ บริเวณบ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๓ ลักษณะหลักเป็นกองหิน และพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ประกอบกับแผนที่ ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๓ ตั้งอยู่บริเวณเดิม
๓.๔  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๑ บริเวณบ้านปางคอง
ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน แต่ไม่สามารถเข้าสำรวจบริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๑ ได้ เนื่องจากได้รับการประสานจาก ฉก.ร.๑๗ ว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยหากเข้าไปสำรวจโดยไม่มี
ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
๓.๕  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๐ บริเวณบ้านดอยคู ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๐ ลักษณะหลักเป็นกองหิน และพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ ชุด L7018 แล้วคาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๐ ตั้งอยู่บริเวณเดิม
๓.๖  ตรวจสอบการดัดแปลงพื้นที่บริเวณสันปันน้ำ และแนวถนนตัดผ่าน
สันปันน้ำ บริเวณพื้นที่หลักเขตแดนที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕
๓.๗  อุปสรรคและข้อขัดข้องพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ป่าไม้รกทึบ มีฝนตกชุก ทำให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัย

สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการดำเนินการทั้งหมด ผลงานที่เหลือวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖