เดือน กันยายน ๒๕๕๕

อ่าน 417 ครั้ง

๔.   ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน
15 (XV) ตอน J (ระยะทาง ๔.๗ กม.) อ.ธารโต จ.ยะลา มีผลการสำรวจดังนี้
๔.๑  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้จำนวน ๑๔ หลัก
๔.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ จำนวน ๘ สายงานวงรอบ ระยะทาง ๑.๗๕ กม.
๔.๓ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๐๗ หลัก ตั้งแต่ BP46/82 – BP46/189
สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอน  J