เดือน กันยายน ปี ๒๕๕๕

อ่าน 389 ครั้ง

๑.  ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจา แสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๒ บี และ ๒๒ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙
๑.๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ และจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๒ บี และ ๒๒
๑.๑.๓  กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๒ บี และ ๒๒ ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และพัดลม และเปลี่ยนแผ่นฝ้ากันสาด ศาลาเอนกประสงค์ และทาสีหอกระจายเสียงของหมู่บ้านโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
๑.๒.๒  จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลและแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ที่หมู่บ้านโคกตะเคียน  ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน โดยได้รับความร่วมมือ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
บ้านโคกตะเคียน รวมทั้งได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และ
ยารักษาโรค ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๒.๓  ปัญหาอุปสรรค  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา มีที่ตั้ง
ของฐานทหารทั้งสองฝ่าย จึงมีข้อจำกัดในการเข้าสำรวจพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งยังมีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้
ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ

สรุป ผลการปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน (พ.ค. – ก.ย.๕๕) สามารถค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๒ บี และ ๒๒ แต่ยังไม่แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘ ของการปฏิบัติงานสำรวจฯ หลักเขตแดน จำนวน ๒๓ หลัก