เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

อ่าน 398 ครั้ง

ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก  จัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้

๑.   ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนด
จุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งในภาพรวม
ทั้ง ๓ พื้นที่ ยังไม่มีความคืบหน้าอันเนื่องมาจาก ประเด็นทางด้านเทคนิค และข้อกฎหมาย ทั้งนี้หากเกินขีดความสามารถระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ผท.ทหาร จะพยายามผลักดันให้ กต. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป จากกรณีดังกล่าว กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
ทางบกร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ได้จัดทำหุ่นจำลองภูมิประเทศ (Terrain Model) บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗, ๒ – ๐๘, ๒ – ๐๙ และ
๒ – ๑๐ ผาหม่น (ผาตั้ง) – ภูชี้ฟ้า เพื่อใช้ในการพิจารณารายละเอียดสภาพภูมิประเทศโดยรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ไขปัญหาในการสำรวจ
เก็บรายละเอียด และจัดทำแผนผังสนามบริเวณดังกล่าวของฝ่ายไทยต่อไป

๒.  กองสำรวจ (ฝ่ายไทย) ได้ตรวจสอบภูมิประเทศฝ่ายเดียว ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (บริเวณช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จ.น่าน ซึ่งผลการตรวจภูมิประเทศ ปรากฏว่ามีการทำลายสันปันน้ำจากการก่อสร้างถนนตัดผ่านเส้นเขตแดน

๓.  กองสำรวจ (ฝ่ายไทย) ได้อำนวยความสะดวกและชี้แจงข้อมูล
การสำรวจเก็บรายละเอียดบริเวณแก่งผาได บริเวณผาหม่น (ผาตั้ง) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย ให้กับคณะ กต. และคณะผู้จัดการสัมมนาเรื่อง
การแก้ไขปัญหาเขตแดนไทย – เมียนมาร์ และไทย – ลาว ในโอกาสที่มาจัดการสัมมนา และตรวจภูมิประเทศร่วมกับหน่วยงาน และ ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย

๔.  กองสำรวจ (ฝ่ายไทย) ได้ปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณโรงเรียนบ้านแจ่มป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี