เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

อ่าน 420 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเส้นเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน 15 (XV) ตอน J (ระยะทาง ๔.๗ กม.) อ.ธารโต จ.ยะลา มีผลการสำรวจดังนี้

๑.  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๐๗ หลัก ตั้งแต่ BP 46/82 – BP 46/189

๒.  อุปสรรคและข้อขัดข้อง เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้กำลังพลมีความเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ตลอดสอบสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินสูงชัน ป่าไม้รกทึบ มีฝนตกตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานงานได้ช้า

สรุป  ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอน  J