เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

อ่าน 440 ครั้ง

ด้านพม่า

งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดน

ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – พม่า ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – พม่า จำนวน ๒๑ หลัก
ในเขต จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก โดยมี ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ได้ตรวจสอบค่าพิกัดของอนุสรณ์ทหารพม่า  ซึ่งก่อสร้างอยู่บริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๑ แล้ว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นหลักเขตแดนที่ ๒๑ หรือไม่ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในปี พ.ศ.๒๕๑๒ แล้ว ลักษณะของหลักฯ ไม่เหมือนกัน และอนุสรณ์ทหารพม่าตั้งอยู่บนสันเขา แต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าอนุสรณ์ทหารพม่าตั้งอยู่ในเขตพม่าหรือเขตไทย

๒. ติดต่อประสานงานกับ ฉก.ม.๔ เพื่อประสานการปฏิบัติ รับทราบข้อมูลภูมิประเทศ และร่วมพิจารณาแผนเดินทางเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ฉก.ม.๔

๓. ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒๐ บริเวณบ้านผาฮี้  ต.ห้วยไคร้ อ.แม่อาย จ.เชียงราย ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๒๐ คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๒๐ ตั้งอยู่บริเวณยอดดอยช้างมูบ โดยบริเวณดังกล่าวมีการสร้างจุดชมวิว เป็นฐานคอนกรีตรูป ๕ เหลี่ยมไม่สมมาตร

๔.  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๙ บริเวณบ้านห้วยแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย แต่ไม่สามารถเข้าสำรวจบริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๙ (ดอยแม่ปูน) ได้ เนื่องจากได้รับการประสานจาก ฉก.ม.๓ ว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย หากเข้าไปสำรวจโดยไม่มีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

๕.  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๘ บริเวณบ้านสามเส้า ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๘ คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๘ ตั้งอยู่บริเวณดอยสามเส้า ซึ่งเป็นพลาญหินบนยอดดอยสามเส้า

๖.  ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ บริเวณบ้านแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แต่ไม่สามารถเข้าสำรวจบริเวณที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ได้ เนื่องจากได้รับการประสานจาก ฉก.ม.๓ ว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย หากเข้าไปสำรวจโดยไม่มีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

๗. ทำการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ บริเวณช่องทางกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบหลักเขตแดนที่ ๑๖ ลักษณะล้มราบไปกับพื้นดินในทิศทางเหนือใต้ คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๖ ถูกเคลื่อนย้าย

๘.  ตรวจสอบการดัดแปลงพื้นที่บริเวณสันปันน้ำ และแนวถนนตัดสันปันน้ำ บริเวณพื้นที่หลักเขตแดนที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ และ ๒๐

๙.  อำนวยความสะดวกและชี้แจงข้อมูลการสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – พม่า ให้กับ นายวศิน ธีรเวชญาณ ประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (ฝ่ายไทย) และคณะผู้จัดการสัมมนาเรื่องการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทย –
เมียนมาร์ และไทย – ลาว ในโอกาสที่มาจัดการสัมมนาและตรวจภูมิประเทศร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ส.ค.๕๕

๑๐.  อุปสรรคและข้อขัดข้องพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ป่าไม้รกทึบ มีฝนตกชุก ทำให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในด้านความปลอดภัย

สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของการดำเนินการทั้งหมด