เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

อ่าน 421 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน E – H
อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๒๑.๗ กม. ดังนี้ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ
ซ่อมแซม หลักเขตแดนในพื้นที่เร่งด่วนที่ (XV) ตอน H(BP 45B/207 – BP 46/82) อ.ธารโต จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๒.๘ กม. ดังนี้

– ทำการสำรวจกรุยแนว ได้จำนวน ๒๓ หลัก ตั้งแต่ BP46/9 ถึง BP 46/31

– ทำการตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบได้จำนวน ๖๕ หลัก ตั้งแต่BP 45B/207 ถึง BP 46/32 ได้ระยะทาง ๒.๘ กม.

– ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้จำนวน ๒๗ หลัก

– ทำการสำรวจตรวจสอบซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ

– ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๒๕ หลัก ตั้งแต่ BP 45B/208 -BP 46/82

– อุปสรรคและข้อขัดข้อง เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ทำให้กำลังพลมีความเสี่ยงต่อการถูกลอบทำร้าย ตลอดจนสภาพ

ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินสูงชัน ป่าไม้รกทึบ มีฝนตกตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานได้ช้า

สรุป ผลการปฏิบัติงานรวมระยะทาง ๒๑.๗ กม.(ต.ค.๕๔ – มิ.ย.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการตามเป้าหมาย