เดือน เมษายน ๒๕๕๕

อ่าน 433 ครั้ง

งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – กัมพูชา

 

ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่จะเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน/สตึงบท
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันก่อนที่สภาพลำคลองจะถูกทำลายจากการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน ไทย – กัมพูชา
ผลการปฏิบัติงานในเดือน เม.ย.๕๕ ทำการสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่จะสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศในฝั่งกัมพูชา จำนวน ๒๒ สถานี และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศในฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชา พร้อมทั้งจัดทำแผนผังสนามแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๑,๐๐๐
สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของการดำเนินการทั้งหมด