เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕

อ่าน 432 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก

ดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น)
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งในภาพรวมทั้ง ๓ พื้นที่ ยังไม่มีความคืบหน้าอันเนื่องมาจาก ประเด็นทางด้านเทคนิคและข้อกฎหมาย
ทั้งนี้หากเกินขีดความสามารถระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ผท.ทหาร จะพยายามผลักดันให้ กต. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป จากกรณีดังกล่าว
กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
ที่ได้จากการตรวจภูมิประเทศจริง การตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ และจากการจัดทำหุ่นจำลองภูมิประเทศ (Terrain Model)
บริเวณช่องเม็ก – วังเต่า เพื่อสรุปประเด็นวิเคราะห์ท่าทีของฝ่ายลาวในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)
เพื่อเก็บข้อมูลไว้ให้ ผอ.โครงการร่วมไทย – ลาว ใช้ในการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวต่อไป
ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบ GPS ร่วมไทย – ลาว หมายเลข ๑๐๐๒ และ ๑๐๐๓
ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา และโรงเรียนบรรพตวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่ใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
ทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน ๒ หมุด
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการสำรวจฝ่ายเดียวในพื้นที่ที่ฝ่ายลาวเสนอขอให้มีการลงสำรวจเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริง
ในบริเวณที่มีการบุกรุกดัดแปลงและมีสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพสันปันน้ำที่เป็นแนวเส้นเขตแดนแล้วจัดทำบันทึกผล
การสำรวจร่วมกัน เพื่อรายงานตามลำดับชั้นพิจารณาต่อไป จำนวน ๕ บริเวณ ดังนี้
– บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๗(บริเวณผาตั้ง)
– บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (บริเวณภูชี้ฟ้า)
– ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ และ ๒ – ๑๗ (บริเวณช่องทางบ้านฮวก – กิ่วหก)
– ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (บริเวณช่องน้ำหลุ)
– หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ (บริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูง)
ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และมอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งผลการดำเนินการ
ประชาชนในพื้นที่ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี