เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

อ่าน 421 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน
ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน E – H อ.บันนังสตา และ  อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง    ตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๒๑.๗ กม. ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนในพื้นที่เร่งด่วนที่ (XV) ตอน H (BP 45B/207 – BP 46/82) อ.ธารโต จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๒.๗ กม. ดังนี้
–  ทำการสำรวจกรุยแนว ได้จำนวน ๑๐๒ หลัก ตั้งแต่ BP 45B/207 ถึง BP 46/8 และ BP 46/32 ถึง BP 46/82
–  ทำการตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบได้จำนวน ๖๐ หลัก ตั้งแต่  BP 46/32 ถึง BP 46/82 ได้ระยะทาง ๒.๗ กม.
–  ทำการปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) ได้แก่ BP 45B/145, BP 45B/147 และ BP 45B/148
สรุป  ผลการปฏิบัติงานรวมระยะทาง ๑๘.๘๖ กม.(ต.ค.๕๔ – พ.ค.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙ ของการดำเนินการทั้งหมด