เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

อ่าน 454 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก  ดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งในภาพรวมทั้ง ๓ พื้นที่ ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้อันเนื่องมาจาก ประเด็นทางด้านเทคนิคและข้อกฎหมาย ทั้งนี้หากเกินขีดความสามารถระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ผท.ทหารจะพยายามผลักดันให้ กต. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป จากกรณีดังกล่าว กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกับภูมิประเทศจริงบริเวณหลักไม้ทดแทนหลักไม้เดิม (พิกัด PC 651305)
ไปยังหินสามเหลี่ยม (พิกัด PC 652305) ระยะทาง ๕๐ ม. ตามแผนผังสนามระยะทางที่ ๒, ๓ และ ๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของฝ่ายไทยต่อไป

จก.ผท.ทหาร และคณะเดินทางตรวจการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกองสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
ผลการปฏิบัติงาน จากแม่กองสนามฯ ณ ร.ร.ดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พ.ค.๕๕