เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

อ่าน 456 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา

งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – กัมพูชา มี ๒ ภารกิจดังนี้

๑.๑ ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่จะเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ บ้านหนองเอี่ยน/สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันก่อนที่สภาพลำคลองจะถูกทำลายจากการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนไทย – กัมพูชา โดยมีผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง ๑ – ๕ พ.ค.๕๕ ในการจัดทำแผนผังสนามและจัดทำบันทึกผลการสำรวจร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมีผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง ๖ – ๓๑ พ.ค.๕๕ เป็นดังนี้

– ค้นหาสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๒๒ บี และ ๒๒

– สร้างหมุดหลักฐานอยู่ในฝั่งไทย ๑ หมุด และอยู่ในฝั่งกัมพูชา ๑ หมุด

รวมจำนวน ๒ หมุด เพื่อใช้ในการขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

– จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็น ร้อยละ ๓ ของการดำเนินงานทั้งหมด