เดือน เมษายน ๒๕๕๕

อ่าน 445 ครั้ง

งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน E – H อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง
ตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๒๑.๗ กม. ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนในพื้นที่เร่งด่วนที่ (XV) ตอน G (BP45B/63 – BP45B/207) อ.ธารโต จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๓.๑ กม. ดังนี้
–  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้จำนวน ๓๑ หลัก
–  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ จำนวน ๑๓ สายวงรอบ ระยะทางประมาณ ๓.๑ กม.
–  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๔๔ หลัก ตั้งแต่ BP45B/64 – BP45B/207
            สรุป  ผลการปฏิบัติงานรวมระยะทาง ๑๖.๑๖ กม.(ต.ค.๕๔ – เม.ย.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕ ของการดำเนินการทั้งหมด