เดือน เมษายน ๒๕๕๕

อ่าน 408 ครั้ง

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งในภาพรวม ทั้ง ๓ พื้นที่ ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้อันเนื่องมาจาก ประเด็นทางด้านเทคนิค และข้อกฎหมาย ทั้งนี้หากเกินขีดความสามารถระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค ผท.ทหาร จะพยายามผลักดันให้ กต. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป จากกรณีดังกล่าว กองสนามสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการตรวจสอบภูมิประเทศจริง บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหาของฝ่ายไทยต่อไป