เดือน เมษายน ๒๕๕๕

อ่าน 418 ครั้ง

งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – พม่า

ชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – พม่า ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศพื้นที่ช่องทาง บ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมกับฝ่ายพม่า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน ก่อนที่สันปันน้ำในบริเวณนี้จะถูกทำลาย จากการก่อสร้างถนนข้ามพรมแดนไทย – พม่า

ผลการปฏิบัติงานในเดือน เม.ย.๕๕ สามารถดำเนินการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศในฝั่งไทยและฝั่งพม่า และจัดทำแผนผังสนามแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑/๑,๐๐๐

สรุป ผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการทั้งหมด