เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

อ่าน 415 ครั้ง

งานสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมหลักเขตแดน ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม   หลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน E – H อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต  จ.ยะลา ระยะทางตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๒๑.๗ กม. ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน E (BP45A/78 – BP45A/198) อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๑.๔ กม. ดังนี้
–  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ตั้งแต่ BP 45A/79 – BP 45A/198  ได้จำนวน ๑๒๐ หลัก
สรุป  ผลการปฏิบัติงานรวมระยะทาง ๒.๓ กม.(ต.ค.๕๔ – พ.ย.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของการดำเนินการทั้งหมด