เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

อ่าน 414 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม หลักเขตแดนตามแนวเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน E – H อ.บันนังสตา และ อ.ธารโต จ.ยะลา ระยะทางตามเป้าหมายทั้งสิ้น ๒๑.๗ กม. ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน E (BP45A/78 – BP45A/198) อ.บันนังสตา จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๐.๙ กม. ดังนี้
–  ทำการตรวจภูมิประเทศเพื่อหาที่พักแรมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
–  ทำการสำรวจกรุยแนว ตั้งแต่ BP45A/78 – BP45A/198 ได้จำนวน ๑๒๑ หลัก
สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๔ ของการดำเนินการทั้งหมด