เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๕๔

อ่าน 425 ครั้ง
โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – กัมพูชา

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาตามขั้นตอนทางด้านกฎหมายของฝ่ายไทย
เพื่อความตกลงร่วมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป