เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

อ่าน 429 ครั้ง

ชุดสำรวจฯ ของ ผท.ทหาร ดำเนินการสำรวจฝ่ายเดียวเพื่อตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จ.เชียงราย จำนวน  ๕๐๘ หลัก ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. เริ่มดำเนินการสำรวจฯ ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.๕๔ ที่ผ่านมา
ผลการปฏิบัติงานในเดือน มิ.ย.๕๔ สามารถดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) ตั้งแต่หลักอ้างอิงเขตแดนที่ ๓๐๗ – ๔๐๘ จำนวน ๑๑๐ หลัก แบ่งเป็น
–  หลักอ้างอิงเขตแดน ๘๘ หลัก เป็นหลักดี ๖๑ หลัก, ชำรุด ๑๙ หลัก, ถูกเคลื่อนย้าย – หลัก, ค้นหาไม่พบ ๑ หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๗ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน
–  หลักเขตแดน ๑๗ หลัก เป็นหลักดี ๑๒ หลัก, ชำรุด ๑ หลัก, ค้นหาไม่พบ – หลัก ถูกเคลื่อนย้าย – หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๔ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน
สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของการดำเนินการทั้งหมด