เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๓

อ่าน 442 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา  จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน B ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๘ กม. โดยในเดือน ธ.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน H (BP 42/389 – BP 43 A) ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้จำนวน ๕๐ หลัก
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบได้จำนวน ๑๗ สายงานวงรอบ
-ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดนจำนวน ๑๖๕ หลัก ตั้งแต่ BP 42/389 – BP 43 A

สรุป การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๙.๘ กม. คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๘ กม.