เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๔

อ่าน 429 ครั้ง

ชุดสำรวจฯ ของ ผท.ทหาร ดำเนินการสำรวจฝ่ายเดียวเพื่อสำรวจตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. เริ่มดำเนินการสำรวจฯ ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.๕๔ ที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติงานในเดือน เม.ย.๕๔ สามารถดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ หลัก ตั้งแต่หลักที่     ๙๗ – ๒๐๐ แบ่งเป็น
-หลักอ้างอิงเขตแดน ๙๔ หลัก เป็นหลักดี ๓๙ หลัก, ชำรุด ๓๕ หลัก, ถูกเคลื่อนย้าย ๗ หลัก, ค้นหาไม่พบ ๑๑ หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๒ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน
-หลักเขตแดน ๑๐ หลัก เป็นหลักดี ๕ หลัก, ชำรุด ๒ หลัก, ค้นหาไม่พบ ๑ หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๒ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน