เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๕๔

อ่าน 451 ครั้ง

ชุดสำรวจฯ ของ ผท.ทหาร ดำเนินการสำรวจฝ่ายเดียวเพื่อสำรวจตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) บริเวณแม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก จ.เชียงราย  จำนวน ๕๐๘ หลัก  ระยะทางประมาณ ๕๙ กม. เริ่มดำเนินการสำรวจฯ ตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.๕๔ ที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติงานในเดือน พ.ค.๕๔ สามารถดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ตั้งและสภาพหลักอ้างอิงเขตแดนและหลักเขตแดน (ฝั่งไทย) ตั้งแต่หลักที่ ๒๐๑-๓๐๖ จำนวน ๑๑๐ หลัก แบ่งเป็น
-หลักอ้างอิงเขตแดน ๗๔ หลัก เป็นหลักดี ๔๒ หลัก, ชำรุด ๘ หลัก, ถูกเคลื่อนย้าย ๑ หลัก, ค้นหาไม่พบ ๑๑ หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๑๒ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน
–  หลักเขตแดน ๑๐ หลัก เป็นหลักดี ๕ หลัก, ชำรุด ๒ หลัก, ค้นหาไม่พบ ๑ หลัก และหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ๒ หลัก เนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน

สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของการดำเนินการทั้งหมด