เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

อ่าน 429 ครั้ง
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ  ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น  ๒๔.๗ กม. โดยในเดือน มิ.ย.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน C (BP 43 A/227 – BP 44) ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ได้ระยะทาง ๓.๑ กม. จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้
–  กำหนดตำแหน่ง และสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้จำนวน ๕๓ หลัก
–  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ จำนวน ๑๑ สายวงรอบ

สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเดินการทั้งหมด