เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

อ่าน 421 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วม ไทย – ลาว
อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ บริเวณ คือ บ้านทุ่งหนองบัว และช่องเม็ก-วังเต่า ในเขต จ.อุบลราชธานี  บริเวณสามหมู่บ้านในเขต จ.อุตรดิตถ์ บริเวณแก่งผาได และบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒-๐๘ (ผาหม่น) ในเขต จ.เชียงราย
สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของการดำเนินการทั้งหมด