เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๕๔

อ่าน 409 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา  จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๗ กม. โดยในเดือน พ.ค.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน C (BP 43 A/227 – BP 44) ในเขต อ.ยะหา ได้ระยะทาง ๒.๑ กม. จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนว ได้จำนวนหลัก ๑๑๒ หลัก ตั้งแต่ BP 43 A/227 – BP44
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวนหลัก ๑๑๒ หลัก ตั้งแต่ BP 43 A/227 – BP44

สรุป ผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของการดำเนินการทั้งหมด