เดือน เมษายน ปี ๒๕๕๔

อ่าน 387 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา  จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๗ กม. โดยในเดือน เม.ย.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน B (BP 43 A/123 – BP 43 A/227) ในเขต อ.ยะหา ได้ระยะทาง ๒.๘ กม. จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

–  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จำนวน ๒๘ หลัก
–  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ จำนวน ๑๐  สายงานวงรอบ
–  ทาสีถ่ายรูปหลักเขตแดน จำนวน ๑๐๔ หลัก ตั้งแต่ BP 43A/124 – BP 43A/227

สรุป การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๑๙.๕ กม. คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๗ กม.