เดือน เมษายน ๒๕๕๔

อ่าน 434 ครั้ง

โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – กัมพูชา

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาตามขั้นตอนทางด้านกฎหมายของฝ่ายไทย
เพื่อความตกลงร่วมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป