เดือน มีนาคม ๒๕๕๔

อ่าน 401 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา
จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๗ กม. โดยในเดือน มี.ค.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน B (BP 43 A/123 – BP 43 A/227) ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

–  สำรวจกรุยแนวหาหลักเขตแดน ได้จำนวน ๑๐๕ หลัก ตั้งแต่ BP 43 A/123 –   BP 43 A/227
–  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๐๕ หลัก ตั้งแต่    BP 43 A/123 – BP 43 A/227

สรุป การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๑๖.๗ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๗ กม.