เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

อ่าน 442 ครั้ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน G (บางส่วน) ถึง ตอน H รวม ๒ ตอน ในเขต อ.กาบัง และ อ.ยะหา  จ.ยะลา และจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A ถึงตอน C ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๔.๘ กม. โดยในเดือน ม.ค.๕๔ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๕ (XV) ตอน A (BP 43 A – BP 43 A / 123) ในเขต อ.ยะหา จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว ได้จำนวน ๕๗ หลัก ตั้งแต่ BP 43 A / 67 – BP 43 A / 123
-กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้จำนวน ๓๔ หลัก
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๑ สายงานวงรอบ ระยะทาง ๓.๕ กม.
-ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน ได้จำนวน ๑๒๓ หลัก ตั้งแต่ BP 43 / A 1 – BP 43 A / 123

สรุป การสำรวจฯ ด้านมาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สามารถสำรวจได้ระยะทางประมาณ ๑๔.๙ กม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของการสำรวจฯ ระยะทางทั้งหมด ๒๔.๘ กม.